O sytuacji i perspektywach rozwoju gminy podczas spotkania z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

    Wczoraj, podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład pt. „Sytuacja i Perspektywy Gminy na podstawie sprawozdania za 2016 rok” wygłosił burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki. Podczas swojej prelekcji poruszył on bardzo wiele zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu, jakimi są gminy, w tym szczególnie Gminy Dobczyce. Wprowadzając słuchaczy burmistrz przedstawił historię samorządu, zadania jakie realizuje gmina oraz zdefiniował dwie zasady, które stoją u podstaw samorządności – zasadę pomocniczości oraz zrównoważonego rozwoju.

   Burmistrz  podkreślił, że samorząd to nic innego jak wspólnota mieszkańców, którzy mają różne potrzeby. Celem samorządu jest zaspokajanie tych potrzeb poprzez realizację zadań odbywającą się na wielu płaszczyznach. Poza ludźmi, którzy tworzą społeczeństwo, burmistrz zdefiniował również szeroko rozumianą przestrzeń, w obrębie której funkcjonuje gmina, podkreślił także konieczność planowania tej przestrzeni. By jednak dobrze zarządzać i móc realizować swoje zadania, w tym również inwestycje, potrzebne są środki finansowe. Burmistrz Paweł Machnicki przestawił na przykładzie realizacji budżetu za 2016 rok, w jaki sposób kształtują się i co składa się na dochody i wydatki gminy. Szczegółowo wyjaśnił również, skąd biorą się różnice między zaplanowanym budżetem, a jego realizacją.

   Podczas prezentacji burmistrz przedstawił jakie inwestycje wykonane zostały w 2016 roku w naszej gminie oraz skąd pozyskano na nie fundusze. Wspomniał również o przeprowadzonych pracach przygotowawczych i planistycznych, których było wyjątkowo dużo, a których część jest podstawą do ubiegania się o zewnętrze środki finansowania. Poruszono również bardzo trudny temat ustalania priorytetów w kwestii inwestycji. Dobrym przykładem jest m.in. rozbudowa oczyszczalni ścieków, która jest konieczna ze  względu na niewystarczającą przepustowość i prężnie działającą w pobliżu strefę przemysłową. Dodać należy, że na rozbudowę tę Gmina Dobczyce otrzymała 11 mln dotacji, by jednak wykonać wszystkie konieczne prace gmina ze środków własnych zainwestuje 10 mln.

    Kończąc swój wykład burmistrz Paweł Machnicki opowiedział o wielu czekających gminę realizacjach zadań i projektów, takich jak. m.in. wspomniana już modernizacja oczyszczalni, prace w obrębie skansenu w ramach projektu Skansenova , modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach, modernizacja ul. Podgórskiej, czy budowa parkingu przy ul. Szkolnej. Pan burmistrz przekazał również na spotkaniu informacje na temat przeniesienia szkoły podstawowej w Dziekanowicach oraz rozbudowy szkoły w Brzączowicach. Złożone zostało również wiele wniosków o dotacje, na których rozstrzygnięcie czeka gmina, a wśród nich m.in. utworzenie parku miejskiego na terenie dawnego OSIRu.

   Wykład burmistrza Pawła Machnickiego bogaty w treści merytoryczne przybliżył temat funkcjonowania gminy. Prelekcja wzbogacona konkretnymi przykładami pozwoliła również lepiej zrozumieć, na jakich zasadach funkcjonuje samorząd. Dodatkowo zgromadzeni mogli dowiedzieć się, co zostało do tej pory zrealizowane w naszej gminie, a także jakie są perspektywy jej rozwoju.

Galeria: