Gościem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach 23 maja 2017 był Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce, pan Paweł Machnicki a tematem wykładu „Sytuacja i perspektywy gminy na podstawie sprawozdania za  2016 rok”

    W sposób bardzo komunikatywny Burmistrz wyjaśnił co to jest Gmina i na jakich zasadach działa. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego  Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia, czyli jak podkreślił burmistrz,  Gmina to wspólnota samorządowa tworzona przez mieszkańców gminy i odpowiednie terytorium.  Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, a zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, to zadania własne gminy.

   Działania te kierują się pewnymi zasadami:

• pierwsza to zasada pomocniczości, oznacza, że władza w społeczeństwie konstruowana jest od dołu do góry. Zasada ta nakazuje przesunięcie procesu decyzyjnego możliwie jak najbliżej obywateli i zagwarantowanie właściwego stopnia niezależności organom niższego szczebla. I tylko w przypadku gdy problemy przerastają sołectwo lub gminę powinna ona otrzymać pomoc od jednostki wyższego szczebla.

• druga  to zasada zrównoważonego rozwoju. Jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych człowieka.

    Gmina działa w oparciu o projekt budżetu przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej, plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. W uchwale określone są wydatki bieżące jak i majątkowe gminy oraz dochody i źródła ich pozyskiwania.

Aby Gmina działała poprawnie dochody i wydatki muszą być zrównoważone, dlatego też powstają wieloletnie prognozy finansowe.

   Pozyskiwanie dochodów jest bardzo ważne dla każdej gminy, bo od tego zależy rozwój gminy.

   Dochody pozyskuje się; z podatków lokalnych, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencje oświatowe, środki pozyskane z UE, dotacje celowe z budżetu państwa.

    Natomiast wydatki gminy to, pomoc społeczna, utrzymanie szkół, przedszkoli, cmentarzy, dróg, dostarczanie wody, odbieranie ścieków, dbanie o czystość, odbiór odpadów komunalnych, dowożenie uczniów, utrzymanie administracji, promocja gminy, gospodarka nieruchomościami i utrzymanie ładu przestrzennego.

   W gminie działa 55 organizacji pozarządowych jest około 1500 podmiotów gospodarczych., jest utworzony Fundusz Sołecki. Kształtujemy społeczeństwo obywatelskie które ma duży wpływ na kierunki rozwoju gminy.

    Pan Burmistrz przedstawił również,  plany na kolejne lata, zadania inwestycyjne oraz pokazał jak długa droga jest aby taki projekt został zrealizowany, potrzeba około 3-4 lat na zebranie potrzebnej dokumentacji i złożenie do województwa i uzyskanie pozwolenia na budowę.

    Najważniejszymi inwestycjami w roku 2017 to rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa szkoły w Brzączowicach , budowa szkoły w Dziekanowicach, oraz oddanie do użytkowania budynku OSP w Dobczycach.

    W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planowany jest park miejski, korty tenisowe szlak rowerowy, ścieżka spacerowa, budowa kładki łączącej zaporę ze Starym Miastem,  parking przy ulicy Podgórskiej, modernizacja Przedszkola  i utworzenie oddziału żłobka, projekt wymiany pieców, połączenie ul. Kilińskiego z osiedlem.

   W sposób bardzo jasny Burmistrz przybliżył nam jaki ogrom obowiązków i zadań   spoczywa na gminie,  jak ważne jest pozyskiwanie funduszy unijnych oraz dotacji z budżetu państwa.

                                                                                                                                                                                Teresa Michałowska