W dniu 15 marca 2022 przyjechał od Dobczyc na wykład dla uczestników UTW pan dr Jacek Lembas, który w sposób usystematyzowany i  bardzo przystępny  przekazał garść faktów z życia i twórczości matematyków. Poniżej krótkie życiorysy zaprezentowanych przez Wykładowcę matematyków oraz postać Marii Skłodowskiej-Curie, która była związana epizodem życiowym z matematykiem Kazimierzem Żorawskim.

 

          MIKOŁAJ KOPERNIK  (1473 – 1543)

                Wszechstronnie wykształcony astronom, matematyk, prawnik, duchowny  katolicki, lekarz i ekonomista.

                 Studiował i pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim, Bolońskim, Padewskim

 

Pomniki Mikołaja Kopernika w Krakowie:

                               - Przed Collegium Novum

                               - w Parku Jordana

                               -  PAU, ul. Sławkowska 17

                               - Kolegiata świętej Anny - w lewym ramieniu transeptu znajduje się  pomnik Mikołaja Kopernika - studenta Akademii Krakowskiej.

              Wykonany według projektu Sebastiana  Sierakowskiego w 1822 roku. Pomnik ozdabia tzw. tarcza Sobieskiego oraz Urania symbolizująca                                                             astronomię.

 

          JAN BROŻEK (1585-1652)

               Matematyk, historyk nauki, profesor i dobrodziej Uniwersytetu.

 

       •          JAN ŚNIADECKI (1756-1830

              Studia na UJ, doktorat z matematyki i fizyki, wykładowca uniwersytecki nauczyciel w gimnazjum Nowodworskiego.                                                              Profesor matematyki i astronomii.

 

      •          FELIKS RADWAŃSKI (1756-1826)

       

        Stworzył Planty i uratował Bramę Floriańską, zainicjował sypanie Kopca Kościuszki, zaprojektował dom zdrojowy i ogród w Swoszowicach.                                            

       FRANCISZEK MERTENS (1840-1927)

               Matematyk, profesor UJ 1865 – 1884, profesor w Grazu i Wiedniu. Zajmował się teorią liczb i analizą matematyczną.

 

      •          STANISŁAW ZAREMBA (1863–1942)

               Matematyk, od 1890 kierował Katedrą Matematyki UJ, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Matematycznego (1919). 

 

 

          MARIA SKŁODOWSKA-CURIE (1867 – 1934)

                1903 – Nagroda Nobla z fizyki wraz z Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem za badania nad promieniotwórczością,

                1911 – Nagroda Nobla za odkrycie polonu i radu.

 

                 KAZIMIERZ ŻORAWSKI (1866 – 1953)

 

Specjalność matematyka i fizyka matematyczna, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJ (1905 – 1906), Rektor UJ (1917 – 1918),

Kierował Katedrą Matematyki Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej (1919 – 1927), a od 1920 r. Wydziału Inżynierii Lądowej,

Autor ok. 50 prac z zakresu grup topologicznych, form różniczkowych i fizyki matematycznej.

 

          STEFAN BANACH (1892 – 1945), matematyk,

 Studia na UJ i Politechnice Lwowskiej. Profesor na Uniwersytecie we Lwowie.

 Pomniki Stefana Banacha w Krakowie:

                - Stefan Banach i Otton Nikodym na plantach krakowskich,

                - Pomnik Stefana Banacha przed byłą siedzibą Instytutu Matematyki UJ.

                HUGO STEINHAUS (1887 – 1972)

              Studiował na Uniwersytecie Lwowskim i w Getyndze, od 1916 – 1941 związany ze Lwowem.                                                                                    Od 1945 mieszkał we Wrocławiu gdzie tworzył ośrodek naukowy.

Pierwszy dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (wspólnego dla Uniwersytetu i Politechniki).

Twórca ponad 250 prac opublikowanych, a jego „Kalejdoskop matematyczny” został przetłumaczony na kilkanaście języków

   

STANISŁAW ULAM (1909 - 1984)

 

Studiował inżynierię na Politechnice Lwowskiej. Doktorat z matematyki w 1934.

Współtworzył Lwowską Szkołę Matematyczną ze Stefanem Banachem, Hugo Steinhausem i Stanisławem Mazurem.

Zaproszony do USA przez Johna von Neumanna pracował na Uniwersytecie Princeton, Harvarda i Wisconsin.

Należał do zespołu pracującego nad projektem Manhattan zmierzającym do wyprodukowania bomby atomowej.

          Prof. nadzw. dr TADEUSZ BANACHIEWICZ (1882 - 1954),


astronom, matematyk, geodeta, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ (1919 – 1954).

 

          FRANCISZEK LEJA (1885 – 1979)

Polski matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1904-1909 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego.
Był żołnierzem Legionów Polskich 1914/1915.

 

          TADEUSZ WAŻEWSKI (1896 – 1972)

 

Matematyk, twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych. Aresztowany w „Sonderaktion Krakau”.

Miał największy udział w reaktywowaniu Matematyki na UJ po wojnie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

 

          Prof. nadzw. dr hab. ANDRZEJ TUROWICZ (1904–1989)

 

Dyscyplina/specjalności: matematyka, równania różniczkowe, analiza funkcjonalna, rachunek prawdopodobieństwa, teoria gier i analizy numerycznej.

W latach 1922-1928 studiował matematykę na Wydziale Filozoficznym UJ. W latach 1946-1950 odbył studia teologiczne.

Stopień doktora otrzymał w 1946 roku na UJ. Habilitował się w 1963 roku (Instytut Matematyczny PAN). W 1969 roku został profesorem nadzwyczajnym.

29 stycznia 1945 roku wstąpił do zakonu Benedyktynów w Tyńcu, przyjmując imię zakonne Bernard.

31 lipca 1949 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

 

                Prof. zw. dr STANISŁAW GOŁĄB (1902–1980)

              Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria różniczkowa.

Po wybuchu II wojny światowej, 6 listopada 1939 został aresztowany podczas Sonderaktion Krakau i wraz z innymi profesorami krakowskimi przewieziony do więzienia na Montelupich, następnie do Wrocławia, a 28 listopada 1939 do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

4 marca 1940 został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Uzyskał doktoraty filozofii i nauk matematycznych oraz habilitację w zakresie matematyki. Był profesorem AGH i UJ w Krakowie.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UJ. Kierownik Katedry Matematyki (1957-1962) i dziekan Wydziału Górniczego AGH.

W latach 1950-1955 był także zatrudniony w WSP w Krakowie jako profesor kontraktowy.

 

          Prof. ZDZISŁAW OPIAL  (1930-1974)

              Matematyk, autor wybitnych rezultatów w teorii równań różniczkowych. Prorektor UJ, Studia na Wydziale Matematyki UJ,

1957 doktorat,

1959 rok pobytu w Paryżu,

1960 habilitacja,

1962 kierownictwo Katedry Metod Numerycznych UJ,

1967 otrzymał tytuł (belwederski) prof. nadzwyczajnego.

 

          Prof. ANDRZEJ LASOTA (1932 - 2006)

              1972 - profesor nadzwyczajny nauk matematycznych,

1979 – profesor zwyczajny;

1983 - członek korespondent PAN,

1994 - członek rzeczywisty PAN;

1997 - członek korespondent PAU,

2001 - członek czynny tej Akademii.

 

       •          STANISŁAW ŁOJASIEWICZ (1926 – 2002)

 

         Matematyk, profesor UJ, członek rzeczywisty PAN. Studia i doktorat na Wydziale Matematyki UJ.

  Od 1958 prowadził badania na uczelniach w Chicago, Berkeley i Princeton.

  Wykładał we Włoszech, Hiszpanii, Argentynie i Polsce.

 

          ANDRZEJ PELCZAR (1937 – 2010)

                Matematyk, studia, doktorat i habilitacja na Wydziale Matematyki UJ.

                1990-1993 rektor UJ  2010 – profesor honorowy UJ

            Źródła wiedzy Wykładowcy:

** Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki -  Andrzej  Pelczar, Bolesław Szafirski

** Genialni. Lwowska szkoła matematyczna - Mariusz Urbanek

** Królowa bez Nobla - Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda

 

                      

              Wykładowca zaczął od Kopernika .....wspomniał o F. Radwańskim m.in. twórcy plant...oraz przypomniał znaną nam "ławeczkę matematyków"                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                            Wanda Balcerzak-Żółtowska

 

 

 

 

Grupa słuchaczy UTW rozpoczęła treningi na siłowni IRON GYM w Dobczycach przy ulicy Podgórskiej 2.

Właściciel, p. Wiktor Piwowarski zgodził się udostępniać niedpłatnie salę naszym seniorom w  czwartki w godzinach dopołudniowych.

Pomocą może nam służyć trener Krystian Chrast. 

                             

                                                                 Pierwsze zajęcia wyglądały obiecująco. Dziękujemy i zapraszamy chętnych!

    W dniu 1 marca gościł na naszym UTW historyk Kościoła dr Andrzej Gerlach, który wygłosił wykład o życiu i działalności metropolity krakowskiego Adama Sapiehy żyjącego w latach 1867- 1951.

    Adam Sapieha urodził się w Krasiczynie, a pochodził z rodziny książęcej spokrewnionej z 90% rodów arystokratycznych (m.in. Zamojscy, Sanguszkowie, Czartoryscy). Rodzicami byli Adam Stanisław Sapieha i Jadwiga z Sanguszków. Ojciec zaprzyjaźniony był z przyszłym papieżem Leonem XIII, w związku z tym w czasie jego pontyfikatu rodzina Sapiehów była częstym gościem w Watykanie. Ojciec przyszłego kardynała na pozór dobry katolik, w rzeczywistości nie prowadził zbyt moralnego życia. Miał dzieci pozamałżeńskie, w tym dwoje z siostrą swojej żony. Jedno z nich – syna Jana wychowywała i uznała za swoje żona Jadwiga. Rodzina była zaprzyjaźniona z artystami, m.in. z Janem Matejko, na którego obrazach można znaleźć podobizny członków rodziny.

    Adam wychowywał się z 9 rodzeństwa, w tym był przyrodni brat Jan. Razem chodzili do gimnazjum we Lwowie i mieli plany studiować prawo. Podczas studiów po ujawnieniu tajemnicy, Jan wyjeżdża do Ameryki, gdzie pozostaje do końca życia, a Adam zmienia studia na seminarium duchowne. Wyświęcony przez bpa Puzynę w 1894 roku, został skierowany do pracy w klasztorze w Jazłowcu, w którym przebywały głównie panny z rodzin arystokratycznych i szlacheckich. Po 2 latach, nie licząc się z biskupem Lwowa, postanowił wyjechać na studia do Watykanu, przygotowując się tam do kariery kościelnej i dyplomatycznej. W tamtych czasach Lwów był metropolią a Kraków tylko prowincjonalnym miastem. Książęce pochodzenie i koneksje z papieżem dawały mu perspektywę szybkiego awansu i zapewniały bezkarność w razie nieposłuszeństwa przełożonym. Na Uniwersytecie Laterańskim ks. Adam Sapieha uzyskał stopień doktora prawa cywilnego i kanonicznego.

   Po powrocie do Lwowa zajmował różne stanowiska, ale nie spełniały jego ambicji. Dzięki znajomości z papieżem Piusem X zostaje podniesiony do godności szambelana papieskiego i zaczyna kierować sekretariatem ds. polskich. Ma wtedy decydujący głos w sprawie nominacji biskupów z terenu ziem polskich. Lwów w tamtym czasie był siedzibą 3 metropolii podległych papieżowi: katolickiej, greko-katolickiej i ormiańskiej.

   Po śmierci krakowskiego biskupa Puzyny w listopadzie 1911 roku, na wniosek cesarza Franciszka, ks. Adam Sapieha otrzymuje sakrę biskupią. Ingres do katedry wawelskiej w 1912 r. przyciągnął przedstawicieli najważniejszych rodów arystokratycznych Galicji.

   Z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 roku, bp Sapieha staje się jednym z najważniejszych w Episkopacie. Muszą zostać scalone episkopaty z 3 zaborów. Jest to zadanie b. trudne. Nuncjuszem papieskim jest wtedy bp Ratti – późniejszy papież Pius XI (od 1921r.). Biskup Sapieha wchodzi z nim w konflikt, zwłaszcza przy negocjacjach w sprawie konkordatu i Ratti zapamięta to, bo bp Sapieha będzie czekał na nominację kardynalską aż do śmierci papieża w 1946 roku.

   W okresie międzywojennym bp Sapieha był przeciwnikiem pochówku na Wawelu pisarzy: H. Sienkiewicza i J. Słowackiego a w 1935r. Józefa Piłsudskiego, którego pozwolił tymczasowo pochować w krypcie św. Leonarda. W tym czasie miał poglądy antysemickie, m.in. sprzeciwiał się wspólnej nauce dzieci polskich i żydowskich. Zmienił radykalnie poglądy po wybuchu II wojny światowej.

   W 1939 roku stał się nieformalnym przywódcą Kościoła w Polsce po ucieczce rządu i kard. Hlonda – Prymasa Polski. Aktywnie udzielał pomocy biednym, dzieciom polskim i żydowskim. Kiedy gubernator H. Frank zajął Wawel na swoją rezydencję, bp. Sapieha słał listy do papieża Piusa XII o terrorze narodu polskiego. Papież popierał Hitlera z racji jego rzekomej walki z komunizmem i nie reagował na pisma.

    W 1946 roku po otrzymaniu nominacji kardynalskiej zostaje metropolitą Archidiecezji Krakowskiej. Ostatnią wizytę w Rzymie składa w 1950 roku. Jest już wtedy chory. Umiera w lipcu 1951 roku.

    Kard. Adam Sapieha był postacią wyrazistą, momentami kontrowersyjną, ale znaczącą w historii Kościoła w Polsce. Dzięki dr Andrzejowi Gerlachowi mogliśmy dowiedzieć się o nim wielu interesujących rzeczy i poznać barwną historię jego życia.

 

                                                                                                                            Anna Płachta

 

  „Podhale w zimowej szacie” to tytuł autorskiej wycieczki prof. Kazimierza Wiecha. W dość zimny lutowy dzień mogliśmy z Panem Profesorem jako przewodnikiem spędzić bardzo ciekawy objazd miejscowości podhalańskich słynących ze światowej klasy zabytków architektury drewnianej.

  W Łopusznej leżącej u stóp Gorców odwiedziliśmy modrzewiowy, typowy dwór polski z 1784roku, który niezależnie od właścicieli /Lisiccy, Tetmajerowie, Ligoccy/był ostoją polskości. Obecnie mieści się tu oddział Muzeum Tatrzańskiego. Zwiedziliśmy też kuchnię dworską oraz chałupę Klamerusów. Pobliski kościół z 1504 roku jest przykładem architektury sakralnej. Są tu barokowe ołtarze, rzeźba Matki Bożej oraz niezwykle barwna polichromia. Na cmentarzu odwiedziliśmy grób ks. prof. Józefa Tischnera.

   Jeszcze starszym zabytkiem jest kościół w Dębnie. Obecny został zbudowany w 1490 roku, a bryła pozostała w niezmienionej postaci razem z unikalną polichromią, tryptykowym ołtarzem, krucyfiksem w tęczy i posągiem św. Mikołaja.

   Jedną z najstarszych wsi Podhala jest Frydman. Najcenniejszym zabytkiem jest tu kościół św. Stanisława z renesansową attyką oraz kaplicą Matki Bożej Karmelitańskiej gdzie znajduje się dwustronny ołtarz z podwójnym tabernakulum. Zdobienia kaplicy zawierają wiele elementów ludowych. Naprzeciw  znajduje się kasztel z XVI wieku a w sąsiedztwie długie piwnice na wino z XIX w.

  Gotycką monstrancję w kształcie kapliczki z 1528 roku oglądaliśmy w późnogotyckim kościele św. Marcina w Krempachach. Główny ołtarz przedstawia patrona klęczącego przed Chrystusem. Na cmentarzu parafialnym jest tu kościółek z XVIII wieku, który stanowi przykład urządzenia świątyni w stylu rokokowym. Mniejszością narodową są tu Słowacy, dlatego nabożeństwa odbywają się w ustalonym porządku po polsku i słowacku.

  Wycieczkę zakończyliśmy w miejscowej pstrągarni skąd posileni i ogrzani wyruszyliśmy w drogę powrotną. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi. Pozostajemy z nadzieją na kolejne spotkania i wyjazdy.

  Wspomnę jeszcze ze smutkiem i lękiem, że od 24. 02. 2022 roku trwa agresja zbrojna Rosji na Ukrainę. Trwają naloty na ukraińskie miasta, giną ludzie, Polskę zalewa fala uchodźców ze wschodu.

 

           

           Dwór w Łopusznej                        Wejście do kościółka w Dębnie         Frydman - widok na kościół z renesansową attyką

         28.02 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Stanisława Błaut

                                                                                                                                                                          Więcej zdjęć w zakładce Galeria

 

                                                                                                                                                          

Wykład Prof. dr. hab. Kazimierza Wiecha pod intrygującym tytułem

„ Seks na sześciu nogach”, który mieliśmy przyjemność wysłuchać 15 lutego.

    Pan Profesor przeniósł nas w świat owadów i różnorodności sposobów rozmnażania bohaterów wykładu. Profesor podkreślił, że tak do końca nie wiadomo, ile jest gatunków owadów. Szacuje się, że około siedem milionów.  Są wszędzie – małe i lotne. Mają niezwykłą zdolność rozmnażania i są niesamowicie płodne. Ogromny potencjał biotyczny posiada dla przykładu muszka owocowa, która w ciągu roku wydaje dwadzieścia pięć pokoleń, każda samiczka składa 100 jaj, po 25 latach ich ilość wyniesie 10 do 42 potęgi. Inną ciekawostką jest ilość owadów żyjących na ziemi – 10 do 18 potęgi sztuk. To 380 kg owadów na 1 kg masy ciała człowieka.

     Owady mają ogromne znaczenie w przyrodzie. Zapylają rośliny,  bez nich świat by zginął. Przetwarzają szczątki zwierząt i roślin, są źródłem pokarmu dla wielu gatunków zwierząt, napowietrzają glebę. Nic dziwnego, że ich rozmnażanie jest tak ważne.

Owady stosują trzy sposoby poszukiwania i wabienia partnerów. Są nimi:

- bodźce zapachowe, feromony wytwarzane głównie przez samice,

- akustyczne,

- świetlne.

Bodźce zapachowe wyczuwane są przez samca nawet na odległość 10 kilometrów.

Bodźce dźwiękowe owady uzyskują poprzez strydulację czyli pocieranie, np. skrzydłami (świerszcze), odnóżami (pasikoniki), błonami na grzbiecie (cykada podolska).

Najgłośniejsze dźwięki wydaje pluskwiak wioślakowaty żyjący w lądowych akwenach. Ma tylko 2 mm długości, a jego dźwięki, będące efektem pocierania penisem o odwłok,  mają 78 decybeli, co z odległości 1 metra daje wrażenie warkotu wiertarki.

Przykładem bodźców świetlnych są świetliki. Mamy też do czynienia w świecie owadów ze świecącymi "femmes fatales", które swoje światło wykorzystują do wabienia samców innego gatunku, których pożerają, uzyskując pożywienie i toksyny do własnej ochrony. 

Samce walczą o samice, ale konkurują też o nie w zaskakujący sposób. Samiec wojsiłka kradnie pająkowi oplecioną pajęczyną muchę i zanosi ją w prezencie samicy.

     Samice owadów wybierają samca. Jego nasienie mogą przechowywać latami. Mogą dopuścić  do zapłodnienia lub nie. Przykładem jest samica mącznika, która potrafi sterować zapłodnieniem, aby ojcem został najmocniejszy samiec. Mistrzynią przechowywania i sterowania plemnikami jest "królowa - matka" pszczół. Po kopulacji przez kilku trutni, tygodniami przechowuje plemniki i reguluje zapłodnieniem.

     Po zbliżeniu samiec musi zadbać, aby inny nie zapłodnił samicy po nim. Stosuje różne sposoby. Może być w pobliżu i odpędzać intruza, pozostawać z nią nawet kilkanaście dni bez przerwy lub przedłużać kopulację. Owad kowal może kopulować 9 dni, ale mistrzami "długiego dystansu" są straszyki patyczaki, które kopulują 78 dni bez przerwy.

Najkrócej kopuluje jętka. Zbliżenie odbywa się w locie i trwa sekundy. Żyje dobę.

     W świecie owadów mamy też do czynienia z okrutnym seksem. Bywa, że samiec przebija ciało samicy w akcie kopulacyjnym. Są samice, które w trakcie kopulacji wypijają krew samca, a jego zwłoki służą im jako zatyczka chroniąca przed innymi samcami. Wśród owadów występuje też partenogeneza, dzieworództwo. Przykładem są mszyce.

Samice w różny sposób chronią swoje jaja. Samica skorka jest przykładem skrajnego poświęcenia. Opiekuje się jajami, a potem jest pożerana przez larwy.

    Oleica fioletowa składa około 40 tys. jaj. Ogromna ilość larw wychodzi na rośliny i czeka na transport, którym mogą być samotne pszczoły. Larwy przyczepiają się do nich, zjadają jaja i larwy pszczoły, która potem żywi morderczych intruzów.

Niezwykle ciekawy i zadziwiający świat owadów odkrył przed nami Pan Profesor. Zrobił to jak zawsze w  interesujący i barwny sposób. Dziękujemy i czekamy na kolejne spotkanie.

                 

                                                                                 Owadzia "miłość" na slajdach Pana Profesora

                                                                                                                                                                                                         Ewa Kozłowska