7 czerwca  2022 odbyło się   Zebranie Ogólne Sprawozdawczo – Wyborcze. Otwierając  zebranie prezes Stanisława Błaut powierzyła prowadzenie go  Przewodniczącemu Włodzimierzowi Żuławińskiemu, którego w drodze głosowania zaakceptowało zgromadzenie. Przebieg zebrania protokołowała Teresa Pytlak.

Podsumowanie upływającej kadencji Stowarzyszenia za lata 2019-2022 przedstawiła prezes stowarzyszenia w formie prezentacji tekstowej i na slajdach przypominających najważniejsze wydarzenia, wykłady, zajęcia, wyjazdy czy wycieczki. Nawiązywały do trudnych lat pandemii, kiedy wprowadzane kolejne obostrzenia redukowały możliwość spotkań „na żywo”. Posiłkowano się wówczas wykładami online, które w dużym stopniu zaspokajały „głód wiedzy” słuchaczy.

Przedstawiając całą historię wykładów inauguracyjnych nawiązała do faktu, że następny będzie jubileuszowy, podobnie jak cały przyszły rok akademicki.

Na zakończenie swojego wystąpienia podziękowała za wieloletnią, owocną pracę sekretarz stowarzyszenia, swojej zastępczyni kol. Annie Płachcie. Z uwagi na Jej nieobecność z powodu choroby zapewniła Ją o wsparciu wszystkich zebranych i  życzyła szybkiego powrotu do zdrowia.

Podziękowania skierowała do skarbnik Teresy Michałowskiej, która oprócz zadań typowo skarbowych zawsze chętnie pomagała w organizacji różnorodnych działań UTW.

Serdeczne podziękowania złożyła kol. Marii Grzegorzak księgowej za wyjątkową troskę o finanse stowarzyszenia, za terminowe, zgodne ze zmieniającymi się przepisami prowadzenie księgowości i wydatny udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie.

Podziękowała też za wzorową pracę Komisji Rewizyjnej z jej  przewodniczącą Janiną Żuławińską jak również Annie Różyckiej za sumienne dokumentowanie zajęć ruchowych.

Wyraziła wdzięczność w imieniu słuchaczy dla prezes Stanisławy Błaszak  za  kierowanie zarządem i organizowanie prac stowarzyszenia przez dwa trudne, pandemiczne lata.

Piękne podziękowania skierowała do koleżanek piszących teksty do kroniki oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do trwania i rozwoju Uniwersytetu.

Nowemu zarządowi życzyła nowych pomysłów, dobrej współpracy z samorządem gminy, innymi organizacjami, sukcesów i własnej satysfakcji z pracy dla innych. Wszystkim natomiast dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W uznaniu zasług ustępująca prezes Stanisława Błaut została uhonorowana Uchwałą o nadaniu tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia jako założycielce i pierwszej prezes UTW w Dobczycach.

Został jednogłośnie przyjęty wniosek o podniesienie składki członkowskiej do 100 złotych za semestr.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i ukonstytuowaniu się nowego zarządu przewodnicząca komisji wyborczej kol. Ewa Kozłowska ogłosiła skład Zarządu:

Prezes – Wanda Balcerzak-Żółtowska

Sekretarz – Janina Lichoń

Skarbnik – Teresa Michałowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Janina Żuławińska

Członek – Alicja Wąsacz

Członek- -Marcin Błaut

Zebranie zakończyła nowa prezes Wanda Balcerzak-Żółtowska przedstawiając swoją wizję działania UTW  i zasad współpracy członków.

                                                                                                                                                                                                     Stanisława Błaut

 

                     

                         Prezydium zebrania                                                                               Podczas obrad   

      Fot. J. Żuławińska